venal:见利忘义的

来自拉丁语venum,出售,词源同vendor,引申词义见利忘义,卖友求荣等。

该词的英语词源请访问优词词源英文版:venal 词源,venal 含义。

venal:见利忘义的

来自拉丁语 venum,出售,词源同 vendor.引申词义见利忘义,卖友求荣等。