antitheism (n.)youdaoicibaDictYouDict[antitheism 词源字典]
also anti-theism, 1788; see anti- + theism.[antitheism etymology, antitheism origin, 英语词源]