telangiectasia (n.)youdaoicibaDictYouDict[telangiectasia 词源字典]
1831, Modern Latin, from Greek telos "end" (see tele-), + angeion "vessel" (see angio-), + ektasis "a stretching out, extension, dilation," from ek (see ex-) + tasis "a stretching, tension, intensity" (see tenet) + abstract noun ending -ia.[telangiectasia etymology, telangiectasia origin, 英语词源]