navvy

英 ['nævɪ] 美 ['nævi]
  • n. 挖土机;工人
  • vt. 挖掘
  • vi. 做挖土工
navvy
«
1 / 10
»
navvy 壮工,苦力

来自navigator的口语,用来讥笑挖运河或修铁路的人。

navvy (n.)
"laborer on a canal or railroad," 1832, colloquial shortening of navigator (q.v.) in its sense of "one who digs navigation canals."
1. His proper tradeis a navvy.
他本来是个挖土的苦力.

来自互联网

[ navvy 造句 ]