proboscis:象鼻,昆虫等的喙

来自希腊语proboskis,象鼻,来自pro-,向前,-boskein,进食,吸取养分,来自botane,食物,草料,词源同botany.

该词的英语词源请访问优词词源英文版:proboscis 词源,proboscis 含义。