wors:香肠

来自南非荷兰语wurst的拼写变体。

该词的英语词源请访问优词词源英文版:wors 词源,wors 含义。

wors:香肠

来自南非荷兰语 wurst 的拼写变体。