lobotomize

英 [lə'bɒtəmaɪz] 美 [lə'bɑtəmaɪz]
  • vt. 为…施行脑叶切开术;使迟钝
  • vi. 施行脑叶切断术
lobotomize
«
1 / 10
»
lobotomize 脑叶切除

来自lobotomy,脑叶切除术。

lobotomize (v.)
1943; see lobotomy + -ize. Related: Lobotomized.