professionalize

英 [prə'feʃ(ə)n(ə)laɪz] 美 [prə'fɛʃənə'laɪz]
  • vi. 专业化;职业化
  • vt. 使…专业化;使…专业化
professionalize
«
1 / 10
»
professionalize 使职业化,使专业化

来自professional,职业的,专业的,-ize,使。

professionalize (v.)
1833, from professional (adj.) + -ize. Related: Professionalized; professionalizing.