zag (v.)youdaoicibaDictYouDict[zag 词源字典]
1793, from zig-zag (q.v.).[zag etymology, zag origin, 英语词源]