vicuna

[vɪ'kjʊnə]
  • n. 小羊驼;骆马;骆马毛服装
  • n. (Vicuna)人名;(意)维库纳
分类标签: 哺乳动物
vicuna
«
1 / 10
»
vicuna 骆马(产于南美洲的骆驼科动物)

来自南美土著语。

vicuna (n.)
Peruvian ruminant, c. 1600, from Spanish vicuña, from Quechua (Peru) wikuna, the native name of the animal.