trochaic

英 [trə(ʊ)'keɪɪk] 美 [tro'keɪk]
  • adj. 长短格的;扬抑格的
  • n. 扬抑格诗句
trochaic
«
1 / 10
»
trochaic 抑扬格的,长短格的

来自 trochee,诗的抑扬格,长短格,-ic,形容词后缀。

trochaic (adj.)
"composed of trochees," 1580s, from Middle French trochaïque (1540s) or directly from Latin trochaicus, from Greek trokhaikos "pertaining to or consisting of trochees," from trokhaios (see trochee).