oarlock

英 ['ɔːlɒk]
  • n. 桨架
oarlock
«
1 / 10
»
oarlock 桨架

oar,桨,lock,锁住。比喻用法。

oarlock (n.)
mid-14c., from oar + lock (n.1).
1. The metal rod upon which the oarlock is mounted.
桨架脚:把桨固定住的金属楔.

来自互联网

[ oarlock 造句 ]